Innovatie

Business innovatie

Business innovatie heeft geresulteerd in diverse proposities die wij hebben uitgewerkt van A tot Z zodat we het kant en klaar kunnen aanbieden aan de klant. Zo heeft dienstverlening een gezicht gekregen en is het transparant voor de klant.

Smartsourcing – flexibele detachering met behoud van expertise

Achtergrond
Binnen elke organisatie waar software wordt ontwikkeld en beheerd, vinden diverse activiteiten plaats. Veelal uitgevoerd door eigen personeel, maar ook in veel gevallen door speciaal daarvoor ingehuurde specialisten. Vooral deze laatste groep drukt zwaar op het ICT-budget. Specialisten zijn vaak ingehuurd op basis van time & material, en zijn met hun werkzaamheden sterk afhankelijk van doorlooptijden van overige activiteiten. Indien een fase uitloopt, of in geval van productieverstoringen, heeft dit vrijwel altijd wachttijd tot gevolg. Het resultaat hiervan is dat specialisten niet 100% productief zijn. Naast het financiële aspect, veroorzaakt deze wachttijd aan het eind van het traject altijd tijdsdruk, waardoor vaak concessies moeten worden gedaan op het gebied van kwaliteit.

Detachering
Detacheren is volgens Van Dale het tijdelijk elders indelen of tewerkstellen. In de dagelijkse detacheringpraktijk ontbreekt het tijdelijke element. Professionals zitten full-time, gedurende een lange periode (soms jaren) tegen hoge kosten bij de klant. De klant accepteert vaak eventuele improductieve perioden omdat zij de beschikking wil houden over de opgebouwde kennis van de professional.

Volgens het smart sourcingsmodel van Arese werken professionals juist evenveel als het werkaanbod rechtvaardigt. In veel gevallen zijn professionals circa 65 % van hun tijd productief. Vlak voor de oplevering van een project of release is de productiviteit hoog, daarbuiten lager. De professionals van Arese worden op basis van het fluctuerende werkaanbod meer of juist minder ingezet. Voor de klant betekent dit een uren- en dus kostenreductie van circa 35%.

De aanpak in het kort
Arese spreekt voor de specifieke situatie bij de klant vooraf de performance indicatoren af. Op basis hiervan wordt de project gouvernance ingericht en vindt periodiek rapportage plaats. Arese maakt gebruik van een inhoudelijk deskundige, de “alignment officer”. Deze fungeert als aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor de tijdige in- en uitstroom. Arese maakt onderscheid tussen Wederkerende vs niet-wederkerende professionals. Het eerdere voorbeeld heeft betrekking op wederkerend personeel. Dit betekent dat dezelfde personen telkens weer terugkeren in verband met kennisbehoud. De klant heeft dan geen risico op inwerktijd en –kosten. Wanneer geen kennis van de klant specifieke situatie is vereist, spreken we van niet-wederkerend personeel.

Tot Slot
Detachering volgens “Pay per use” biedt continuïteit in de operatie en de expertise in combinatie met een forse besparing op de inhuurkosten van extern ICT-personeel. Een zorg minder gaat hand in hand met een forse besparing!

IT innovatie

Innovatieprojecten op IT-inhoudelijk vlak worden voornamelijk intern en in samenwerking met andere bedrijven uitgevoerd.

SFN
Arese ontwikkelt en test software voor decentrale kleinschalige energiecentrales in een grid die door een centraal systeem worden aangestuurd. Arese is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de controls voor deze centrale aansturing en maakt het mogelijk om de systemen als een Virtual Power Plant te opereren.

Arese Business Carbon Footprint
De hoeveelheid energie die een apparaat gebruikt, en daarmee de hoeveelheid CO2-emissie die het veroorzaakt, wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop zij wordt gebruikt: het gedrag. Al het menselijk en geautomatiseerd gedrag van een organisatie tezamen vormen de bedrijfsvoering. Het gevraagde vermogen als functie van de tijd, het energiegebruik, is dus sterk afhankelijk van de bedrijfsvoering.
De bedrijfsvoeringen van organisaties verschillen onderling. Bedrijfsspecifieke adviestrajecten gericht op het vaststellen van een emissie voetafdruk van de bedrijfsvoering kunnen zeer gedifferentieerde besparingsmogelijkheden opleveren. Een generiek model, waarbij de bedrijfsvoering tot op business operatie niveau (het laagst mogelijke niveau van de bedrijfsvoering) is genormaliseerd en is vastgelegd in enkele softwarecomponenten die door Arese worden ontwikkeld. Met behulp van dit systeem is een organisatie in staat om haar emissie voetafdruk ofwel carbon footprint structureel te verkleinen door optimalisaties door te voeren in hard- en software en gebruikersgedrag.

Meer weten?

Tel: 06-25 07 65 88

Mail: cdriel@aresegroup.nl